DAILYMOTION LINKS
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Vivek Oberoi] - 28th April 2013 - Part 1
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Vivek Oberoi] - 28th April 2013 - Part 2
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Vivek Oberoi] - 28th April 2013 - Part 3

Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Vivek Oberoi] - 28th April 2013 - Part 4
YOUTUBE LINKS
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Vivek Oberoi] - 28th April 2013 - Part 1
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Vivek Oberoi] - 28th April 2013 - Part 2
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Vivek Oberoi] - 28th April 2013 - Part 3

Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Vivek Oberoi] - 28th April 2013 - Part 4
VIDEOWEED LINKS
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Vivek Oberoi] - 28th April 2013 - Part 1
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Vivek Oberoi] - 28th April 2013 - Part 2
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Vivek Oberoi] - 28th April 2013 - Part 3
Yeh Hai Meri Kahani (Season 2) [Vivek Oberoi] - 28th April 2013 - Part 4